සීල් කරලා තිබ්බ පොල්තෙල් බහාලුම් පස්සේ බලද්දී විවෘත කරලා තිබුණු බව ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමිය කිව්වා..!

0
198
- Advertisement -

සීල් කරලා තිබ්බ පොල්තෙල් බහාලුම් පස්සේ බලද්දී විවෘත කරලා තිබුණු බව ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමිය කිව්වා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =