සීනි සදහා උපරිම මිල ගැසට් කරයි.

0
505
- Advertisement -

සීනි සදහා උපරිම මිල ගැසට් කරයි.


සීනි සදහා උපරිම මිල නියම කරමින් ගැසට් පත‍්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, පැකට් කළ සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 90 කි. පැකට් නොකළ සීනි කිලෝවක උපරිම මිල රුපියල් 85 කි. සීනි සදහා වූ උපරිම තොග මිල රුපියල් 80 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 8 =