සීනි වල බදු අඩු කළේ ජනතාව වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ෂැන්ග‍්‍රීලා හෝටලයේ සභාපති වෙනුවෙන්.

0
43
- Advertisement -
Share
54 / 100

සීනි වල බදු අඩු කළේ ජනතාව වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ෂැන්ග‍්‍රීලා හෝටලයේ සභාපති වෙනුවෙන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + one =