සීනි වල බදු අඩු කළේ ජනතාව වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ෂැන්ග‍්‍රීලා හෝටලයේ සභාපති වෙනුවෙන්.

0
123
- Advertisement -

සීනි වල බදු අඩු කළේ ජනතාව වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ෂැන්ග‍්‍රීලා හෝටලයේ සභාපති වෙනුවෙන්.