සීනි බදු වංචාවේ නුෂාඩ් පෙරේරා – ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති කළාට පස්සේ, පොල්තෙල් වල ප්‍රමිතිය ගැන මොන කතාද..?

0
319
- Advertisement -

සීනි බදු වංචාවේ නුෂාඩ් පෙරේරා –
ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති කළාට පස්සේ,
පොල්තෙල් වල ප්‍රමිතිය ගැන මොන කතාද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =