සීනි බද්දෙන් වාසි ගත්ත ගජ මිතුරාට පොල්තෙල් බද්දෙනුත් වංචා කරන්ඩ දුන්න හැටි..!

0
179
- Advertisement -

සීනි බද්දෙන් වාසි ගත්ත ගජ මිතුරාට
පොල්තෙල් බද්දෙනුත් වංචා කරන්ඩ දුන්න හැටි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + fifteen =