“සිරකරුවන් 11 දෙනෙක් මරා දැම්මා.! අනිත් පිරිසටත් – එළියට එන්ඩ නොදී දස වද දෙනවා කියලා ආරංචියි.”

0
144
- Advertisement -

“සිරකරුවන් 11 දෙනෙක් මරා දැම්මා.!
අනිත් පිරිසටත් – එළියට එන්ඩ නොදී
දස වද දෙනවා කියලා ආරංචියි.”

සුදේශ් නන්දිමාල්.
සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ සංවිධානයේ ලේකම්.