“සියළු පොලිස් නිවාඩු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගුයි.” වැඩබලන පොලිස්පති.

0
231
- Advertisement -

සියළු පොලිස් නිවාඩු
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගුයි.”
වැඩබලන පොලිස්පති.


පොලිස් සේවයේ සියළු නිළධාරීන්ගේ නිවාඩු සහ දින විවේක වහාම අවලංගු කර ඇති බව, වැඩ බලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි.