“සියළු පොලිස් නිවාඩු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගුයි.” වැඩබලන පොලිස්පති.

0
292
- Advertisement -

සියළු පොලිස් නිවාඩු
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගුයි.”
වැඩබලන පොලිස්පති.


පොලිස් සේවයේ සියළු නිළධාරීන්ගේ නිවාඩු සහ දින විවේක වහාම අවලංගු කර ඇති බව, වැඩ බලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 20 =