සියලු උපාධිධාරි භික්ෂූන් වහන්සේලා පාසල් ගුරුවරු ලෙස බඳවා ගැනිමට රජය පියවර ගනියි.

0
287
- Advertisement -
Share

සියලු උපාධිධාරී භික්ෂූන් වහන්සේ පාසල් ගුරුවරුන් ලෙස බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − six =