සිනොවැක් එන්නත ගැන ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය දැන් කියන විහිළු කතාව..!

0
106
- Advertisement -

සිනොවැක් එන්නත ගැන ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය දැන් කියන විහිළු කතාව..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 17 =