සිකුරාදා – බියගම පොලිස් ස්ථානාධිපති හදිසියේ මිය යයි. අද සීගිරිස සංචාරක පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති හදිසියේ මිය යයි.

0
696
- Advertisement -

සිකුරාදා – බියගම පොලිස් ස්ථානාධිපති හදිසියේ මිය යයි. අද සීගිරිස සංචාරක පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති හදිසියේ මිය යයි.

බියගම පොලිසියේ ස්ථානාධිපති, හදිසියේ ම මිය ගිය බව පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ දී වාර්තා විය. එම මරණය හදිසි හෘදයාබාධයක් නිසා සිදු වූවක් බව පැවසී ය.
එවැනි ම හදිසි මරණයකට, සීගිරිය සංචාරක පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ද අද දිනයේ දී ගොදුරු වී තිබේ. ඔහුගේ මරණය ද හෘදයාබාධයක් නිසා සිදු වූවක් බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × one =