සිංහරාජය ගැන කතා කරන්න පරිසර සංවිධාන – ඇමතිගෙන් දිනයක් ඉල්ලයි.

0
298
- Advertisement -

සිංහරාජය ගැන කතා කරන්න
පරිසර සංවිධාන – ඇමතිගෙන් දිනයක් ඉල්ලයි.

සිංහරාජ වනාන්තරය මැද්දෙන් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම ඇතුළුව, පරිසරයට සම්බන්ධ සංවේදී කරුණු කිහිපයක් පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීම සදහා, පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරගෙන් අවස්ථාවක් ඉල්ලා, පරිසර සංවිධාන විසින් අමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 2 =