“සිංහරාජයේ පාර කපන්නේ ගම්මුන්ගේ ඉල්ලීමට.” මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය.

0
275
- Advertisement -

“සිංහරාජයේ පාර කපන්නේ
ගම්මුන්ගේ ඉල්ලීමට.”
මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය.

ලංකාගම සිට දෙනියාය දක්වා දිවෙන පරිදි, සිංහරාජ වනාන්තරය මැදින් ඉදි වන මාර්ගය, ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ඉල්ලීමකට අනුව සිදුවන්නක් බව, මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය පවසයි.

මාර්ගය ඉදිකිරීමේ දී පරිසරයට හානි නොවන ආකාරයෙන් එය සිදු කරන ලෙසට ජනාධිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලැබී ඇති බවද ඔවුන් පවසයි.