සෑම මිනිත්තුවකටම කොරෝනාවෙන් එක් අයෙකු මිය යන තැනට ඇමරිකාව පත්වේ.

0
490
- Advertisement -

සෑම මිනිත්තුවකටම කොරෝනාවෙන්
එක් අයෙකු මිය යන තැනට ඇමරිකාව පත්වේ.

ඇමරිකාව තුළ මේ වන විට සිදුව තිබෙන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව එක්ලක්ෂ පනස් දහස ඉක්මවා ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය බදාදා දිනයේ දී පමණක්, එරට තුළ සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 1461 කි. එම සංඛ්‍යාව ගණන් බැලූ විට, සෑම මිනිත්තුවකටම එක් ඇමරිකානුවකු බැගින් මිය යාමකට සමානය.