සෑම පාසලකම – සතියකට දවසක් English Day එකක්.

0
476
- Advertisement -
Share

මෙරට පාසල් සිසුන්ගේ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, සෑම පාසලකටම අදාල වන පරිදි, සතියකට එක් දිනක් ”ඉංග‍්‍රීසි සන්නිවේදන දිනය” ලෙස නම් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

අදාල දිනයේ දී පාසල තුල සන්නිවේදන කටයුතු ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවෙන් සිදු කිරීමට නියමිතය.

ඊට අමතරව, ඉංග‍්‍රීසි භාෂා කථන හා ශ‍්‍රවණ කුසලතාව දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන්ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඊට අනුව, මේ වසරේ ඊළඟ පාසල් වාරයේ සිට 6,7,8 යන ශ්‍රේණි සඳහා, පාසල් වාර පරීක්ෂණයේ දී ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව කථන හා ශ‍්‍රවණ හැකියා කුසලතාවය ඇගයීමේ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනු ඇති.

ඉදිරියේ දී 11 වන ශ්‍රේණිය දක්වා මෙම පරීක්ෂණය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමටයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කටයුතු යොදා ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + two =