සැමන්-හාල්මැස්සන්-මුව ආවරණ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27 ක මිල අඩු කරයි.

0
425
- Advertisement -

සැමන්-හාල්මැස්සන්-මුව ආවරණ ඇතුළු
අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27 ක මිල අඩු කරයි.


අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27 ක මිල, එළැඹෙන සදුදා දිනයේ සිට පහත දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මෙම මිල අඩුකිරීම මාස තුනක කාලයක් සදහා වලංගු බව, වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

සතොස සහ සමුපකාර වෙළදසැල්වලින් මෙකී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ, අඩු කළ මිලට ලබා දීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

එසේ පහත දමල ලද භාණ්ඩ මිල ගණන් මෙසේය.

වියළි මිරිස් 1kg – (නව මිල) රුපියල් 495 – (පැවැති මිල) රුපියල් 550 ටින් මාලු දේශීය 425g – (නව මිල) රුපියල් 220 – (පැවැති මිල) රුපියල් 240 ටින් මාලු ආනයනික 425g – (නව මිල) රුපියල් 265 – (පැවැති මිල) රුපියල් 280 හාල්මැස්සන් තායි 1kg – (නව මිල) රුපියල් 545 – (පැවැති මිල) රුපියල් 700 කුකුල් මස් සම සහිත – (නව මිල) රුපියල් 400 – (පැවැති මිල) රුපියල් 430 ලුණුකැට 1kg – (නව මිල) රුපියල් 43 – (පැවැති මිල) රුපියල් 55 කිරි පිටි 400g – (නව මිල) රුපියල් 355 – (පැවැති මිල) රුපියල් 380 සෝයා තෙල් 500ml – (නව මිල) රුපියල් 310 – (පැවැති මිල) රුපියල් 470 රෙදි සෝදන සබන් (BCC) 115g – (නව මිල) රුපියල් 43 – (පැවැති මිල) රුපියල් 53 රෙදි සෝදන සබන් 650g – (නව මිල) රුපියල් 260 – (පැවැති මිල) රුපියල් 325 සුවඳ සබන් 100g – (නව මිල) රුපියල් 56 – (පැවැති මිල) රුපියල් 63 දෑත් සෝදන දියර 100ml – (නව මිල) රුපියල් 250 – (පැවැති මිල) රුපියල් 350 මුඛ ආවරණ (SLS සහතික ලත්)  – (නව මිල) රුපියල් 14 – (පැවැති මිල) රුපියල් 25