සාෆී සිංහල අම්මලා වද කරනවා කියලා බලයට ආවේ. හැබැයි, රජයේ සේවයේ ඉන්න ගර්භනී අම්මලාට වසංගතය කාලයේ නිවාඩු දෙන්න වැඩ පිළිවෙලක් නෑ..!

0
172
- Advertisement -

සාෆී සිංහල අම්මලා වද කරනවා කියලා බලයට ආවේ.
හැබැයි, රජයේ සේවයේ ඉන්න ගර්භනී අම්මලාට
වසංගතය කාලයේ නිවාඩු දෙන්න වැඩ පිළිවෙලක් නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − eleven =