සාහිත්‍යය සදහා වූ නොබෙල් සම්මානය ලුයිස් ග්ලූක් නම් කිවිදියට හිමි වේ.

0
304
- Advertisement -

සාහිත්‍යය සදහා වූ නොබෙල් සම්මානය
ලුයිස් ග්ලූක් නම් කිවිදියට හිමි වේ.

සාහිත්‍යය සදහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය, ඇමරිකානු ජාතික ලුයිස් ග්ලූක් නම් කිවිදියට හිමිව තිබේ. ලුයිස් ග්ලූක්, 1943 වසරේ, ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවර උපත ලබා, දැනට මැෂෂුටේ ප්‍රාන්තයේ ජීවත් වේ.

ඇය, යේල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබදව මහාචාර්යවරියකි.