සාජුඩීන් ඝාතනයේ සාක්ෂි වසන් කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ හිටපු ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරියාට ඇප.

0
896
- Advertisement -

තාජුඩීන් ඝාතනයේ සාක්ෂි වසන් කිරිම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ හිටපු ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය ආනන්ද සමරසේකර කොළඹ මහාධිකරණයේදි අධි චෝදනා භාර දී, ඇප මත මුදාහැරේ.