ස්වර්ණමහල් සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ආයතනවල ව්‍යාපාර කටයුතු අද සිට අත්හිටුවයි.

0
759
- Advertisement -
Share

ස්වර්ණමහල් සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ආයතනවල
ව්‍යාපාර කටයුතු අද සිට අත්හිටුවයි.

අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ස් සහ ඊටීයි ෆයිනෑන්ස් යන මූල්‍ය ආයතනවල ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීමට මහබැංකුව තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 10 =