ස්වර්ණමහල් ජුවලර්ස් හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අත් අඩංගුවට ගනී.

0
548
- Advertisement -

ස්වර්ණමහල් ජුවලර්ස්
හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අත් අඩංගුවට ගනී.

ස්වර්ණ මහල් ජුවලර්ස් හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වන ජීවක එදිරිසිංහ, දීපා එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ නාලක එදිරිසිංහ යන අය, නීතිපති උපදෙස් මත, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්මේන්තුව මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + thirteen =