ස්පුට්නික් ෆයිව් එන්නත මෙරට භාවිතය සදහා අවසර දෙයි.

0
307
- Advertisement -

ස්පුට්නික් ෆයිව් එන්නත මෙරට භාවිතය සදහා අවසර දෙයි.

කෝවිඞ් වෛරසය සදහා රුසියාව විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ස්පුට්නික් ෆයිව් නමැති එන්නත, මෙරට භාවිතාව සදහා ජාතික ඖෂධ අධිකාරිය මගින් අවසර ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =