සහරාන්ලාට කොපමණ ආයුධ ප‍්‍රමාණයක් සහ මුදල් ප‍්‍රමාණයක් දුන්නා ද..? ඊට අමතරව තවත් ප‍්‍රශ්න කිහිපයක්..!

0
247
- Advertisement -

සහරාන්ලාට කොපමණ ආයුධ ප‍්‍රමාණයක් සහ
මුදල් ප‍්‍රමාණයක් දුන්නා ද..?
ඊට අමතරව තවත් ප‍්‍රශ්න කිහිපයක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − seventeen =