සවස 04 වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය 55% යි.

0
531
- Advertisement -

සවස 04 වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය 55% යි.

පස්වරු 04 වන විට දිවයින පුරා සමස්ත ඡන්දදායකයන්ගෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය 55% පමණක් වන බව වාර්තා වේ.