සමාජ මාධ්‍යයේ පැතිරෙන කතා අසත්‍යයයි. අගමැති යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසු වේ.

0
717
- Advertisement -

සමාජ මාධ්‍යයේ පැතිරෙන කතා අසත්‍යයයි.
අගමැති යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසු වේ.


අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපකෂ මහතාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහී ඇති බවට සමාජ මාධ්‍යයේ පැතිරෙන කතා, සත්‍යයෙන් තොර බව, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඔහුගේ සුපුරුදු රාජකාරීන් හී නිරතව සිටින බවත්, හෙට දිනයට යෙදී ඇති වැඩකටයුතු සදහා සහභාගී වීමට නියමිතව ඇති බවත්, වාර්තා වේ.
ඩේලි මිරර් ඇසුරෙනි.