සමාගම් විරුද්ධ යි. නමුත්, වතුකම්කරු දිනෙක වැටුප රුපියල් 1000 ක් කිරීමට රජය තීරණය කරයි.

0
294
- Advertisement -

සමාගම් විරුද්ධ යි. නමුත්, වතුකම්කරු දිනෙක වැටුප රුපියල් 1000 ක් කිරීමට රජය තීරණය කරයි.


වතුකම්කරු දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ දී අවසන් තීරණයට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම තීරණය සදහා වතු සමාගම් එකහෙළා සිය විරෝධය පළ කර තිබුණත්, වෘත්තීය සමිති සහ පඩිපාලක සභාව අද මෙම තීරණයට පැමිණි බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 2 =