‘සම්පූර්ණ වාර්තාවම නීතිපතිට දුන්නා.’ ආණ්ඩුව කියයි. ‘නෑ; දීලා නෑ..!’ විපක්ෂය කියයි.

0
220
- Advertisement -

‘සම්පූර්ණ වාර්තාවම නීතිපතිට දුන්නා.’
ආණ්ඩුව කියයි.
‘නෑ; දීලා නෑ..!’ විපක්ෂය කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + sixteen =