සමගි ජන බලවේගයේ ඉෂාක් රහුමාන්-එම්.රහීම්-අහමඞ් නසීර්-මොහොමඞ් හාරිස්-ෆයිසල් කාසිම්-එම්.එස්. තවුෆීක්- අරවින්ද කුමාර් හා ඩයනා ගමගේ විස්සට පක්ෂව ඡන්දය දෙති.

0
553
- Advertisement -

සමගි ජන බලවේගයේ ඉෂාක් රහුමාන්-එම්.රහීම්-අහමඞ් නසීර්-මොහොමඞ් හාරිස්-ෆයිසල් කාසිම්-එම්.එස්. තවුෆීක්-අරවින්ද කුමාර් හා ඩයනා ගමගේ විස්සට පක්ෂව ඡන්දය දෙති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 13 =