සනත්ට වසර දෙකක් කි‍්‍රකට් තහනම්…!

0
704
- Advertisement -

ශ‍්‍රී ලකා කි‍්‍රකට් දූෂණ සොයා බැලීම සඳහා අන්තර් ජාතික කි‍්‍රකට් කවුන්සිලය විසින් පත් කරන ලද දූෂණ විමර්ෂණ කමිටුවේ කටයුතුවලට සහයෝගය ලබා නොදීම සහ ඇතැම් සාක්ෂි විනාශ කිරීම යන කාරණා මත සනත් ජයසූරිය හට කි‍්‍රකට් සම්බන්ධ කිසිදු කාර්යයක නිරත වීම වසර දෙකකට තහනම් කර තිබේ.

අන්තර් ජාතික කි‍්‍රකට් කවුන්සිලය විසින් දූෂණ මර්දනය සදහා පනවන ලද නීති සංග‍්‍රහයේ වගන්ති දෙකක් තමා විසින් උල්ලංඝණය කර ඇති බව සනත් ජයසූරිය පිළිගෙන තිබේ.

සනත් විසින් උල්ලංඝනය කර ඇති වගන්ති දෙක වන්නේ 2:4:6 සහ 2:4:7 යන වගන්ති දෙකයි. 2:4:6 වගන්තියෙන් පරීක්ෂණවලට සහාය ලබා නොදීම, විමර්ෂණ කමිටුව ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ලබා නොදීම යන කාරණා ඇතුළත් ය. 2:4:7 වගන්තියෙන්, විමර්ෂණයට බාධා කිරීම, හිතාමතාම විමර්ෂණ කටයුතු ප‍්‍රමාද වන ලෙස කටයුතු කිරීම සහ විමර්ෂණයට අදාල සාක්ෂි විනාශ කිරීම යන කාරණා ඇතුළත් ය.

අන්තර්ජාතික කි‍්‍රකට් කවුන්සිලය, ශ‍්‍රී ලංකාවේ කි‍්‍රකට් ක‍්‍රීඩකයන්ට පොදු සමාකාලයක් ලබා දී තිබුණු අතර, එම කාලය තුළ ක‍්‍රීඩකයන් 11 දෙනෙක් සහ තවත් කීප දෙනෙකු දූෂණ මර්දන ඒකකයට තොරතුරු ලබා දී තිබුණි.