සතොසේ 1000 ට දෙන බඩු මල්ල එළියේ 950 ට දෙන තත්ත්වයක්ඇ ති කරන්න තමයි අපට අවශ්‍ය වුණේ…!

0
22
- Advertisement -

සතොසේ 1000 ට දෙන බඩු මල්ල
එළියේ 950 ට දෙන තත්ත්වයක්
ඇති කරන්න තමයි අපට අවශ්‍ය වුණේ…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 5 =