සතොසට ප‍්‍රමිතියක් නැති සැමන් ගෙනාවා. ඇමති බන්දුල පරීක්ෂණ පැවැත් වූවා. බන්දුලගෙන් ප‍්‍රමිති ආයතනය ඉවත් කළා.

0
61
- Advertisement -
Share
57 / 100

සතොසට ප‍්‍රමිතියක් නැති සැමන් ගෙනාවා.
ඇමති බන්දුල පරීක්ෂණ පැවැත් වූවා.
බන්දුලගෙන් ප‍්‍රමිති ආයතනය ඉවත් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 10 =