සත්තුන්ට විතරක් දීලා බලපු “සුදර්ශන” නම් ආයුර්වේද ඖෂධය, ඇමති චන්න ජයසුමන රජයේ රෝහල්වලට නිර්දේශ කිරීම විශාල වැරැද්දක්.

0
384
- Advertisement -

සත්තුන්ට විතරක් දීලා බලපු ”සුදර්ශන”
නම් ආයුර්වේද ඖෂධය, ඇමති චන්න ජයසුමන
රජයේ රෝහල්වලට නිර්දේශ කිරීම විශාල වැරැද්දක්.

සතුන් සම්බන්ධයෙන් පමණක් අත් හදා බැලීම් සිදු කර ඇති, සුදර්ශනී පැනිය නම් ආයුර්වේද ඖෂධය, රජයේ රෝහල්වලට නිර්දේශ කිරීමට, රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන ගෙන තිබෙන තීරණය සම්බන්ධයෙන්, sri lanka association of clinical pharmacology and therapeutics නම් සංවිධානය සිය විරෝධය පළ කර තිබේ.

සුදර්ශන නම් ඖෂධය, මිනිසුන් සම්බන්ධයෙන් අත්හදා නැති බව එම සංවිධායන චෝදනා කරයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ මෙම තීරණය, අදාල ඖෂධය නිෂ්පාදනය කරන සමාගමේ ලාභ ඉහළ යාමට හේතුවක් විය හැකි නමුත්, ඉන් මහජනතාවට, අවදානමක් මිසක් – සිදුවන සෙතක් නැති බවයි ඔවුන් පවස්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අද the islanda පුවත්පත පළ කර තිබෙන ප‍්‍රවෘත්තිය අපි මෙසේ උපුටා දක්වමු.