සංඛ්‍යා දත්ත පෙන්වන යතාර්ථය බිහිසුණුයි. සමාජ ව්‍යාප්තියක් නෑ කියලා තවදුරටත් කියන්ඩ බෑ.

0
62
- Advertisement -
Share
5 / 100

සංඛ්‍යා දත්ත පෙන්වන යතාර්ථය බිහිසුණුයි.
සමාජ ව්‍යාප්තියක් නෑ කියලා තවදුරටත් කියන්ඩ බෑ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 4 =