ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ වැඩ කරන්න අය නෑ.

0
214
- Advertisement -

ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ
වැඩ කරන්න අය නෑ.


ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ උග‍්‍ර කාර්ය මණ්ඩල හිගයක් පවතින බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

කොමිසමේ කටයුතු කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව පවත්වාගෙන යෑම සදහා සම්පූර්ණ කළ යුතු තනතුරු 118 කින් තනතුරු 98 ක්ම පුරප්පාඩු වී පවතින බවයි පැවසෙන්නේ.

කොමිස සදහා නීති නිළධාරීන් විසි දෙදෙනෙක් අවශ්‍ය බව හදුනාගෙන ඇති අතර, එම පිරිසෙන් නීති නිළධාරීන් විසි එකක් ම පුරප්පාඩුව පවතී. එමෙන්ම, මානවහිමිකම් නිළධාරින් 47 දෙනෙකු සදහා ද පුරප්පාඩු ව පවතින බව වාර්තා වේ.

විගණකාධිපති වාර්තාවන්ට අනුව මෙම කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.