ශිෂ්‍යත්වය පාස් වෙන්න ලකුණු 80 ක් ඕනේ. ඒත්, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න සුදුසුද කියලා බලන විභාගය සමත් වෙන්න අවශ්‍ය ලකුණු පනහක් පමණයි.

0
247
- Advertisement -

ශිෂ්‍යත්වය පාස් වෙන්න ලකුණු 80 ක් ඕනේ. ඒත්, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න සුදුසුද කියලා බලන විභාගය සමත් වෙන්න අවශ්‍ය ලකුණු පනහක් පමණයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 15 =