ශිෂ්‍යත්වයේ කඩයිම් ලකුණු ඉහළ දැම්මේ ගජමිතුරන්ට සැලකීමටද..?

0
211
- Advertisement -

ශිෂ්‍යත්වයේ කඩයිම් ලකුණු ඉහළ දැම්මේ ගජමිතුරන්ට සැලකීමටද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + fourteen =