ශානිව-බදියුදීන්ව හිරේ දාලා අනිත් හිරකරුවන් ගැන ආණ්ඩුව කිඹුල් කදුළු හෙලනවා.

0
185
- Advertisement -

ශානිව-බදියුදීන්ව හිරේ දාලා
අනිත් හිරකරුවන් ගැන
ආණ්ඩුව කිඹුල් කදුළු හෙලනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − thirteen =