ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව – ඉන්දියානු මහබැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියන 1.1 ක් ණයට ඉල්ලයි.

0
924
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව – ඉන්දියානු මහබැංකුවෙන්
ඩොලර් බිලියන 1.1 ක් ණයට ඉල්ලයි.

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ඉන්දියානු මහබැංකුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.1 ක ණය මුදලක් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ. අදාල ණය මුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට මැදිහත් වන බව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්වරයා මහබැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී ලක්ෂ්මන් මහාතට පොරොන්දු වී තිබේ.

ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්වරයා සහ මහබැංක අධිපති අතර ඊයේ දිනයේ දී සිදුව ඇති හමුවකදී, අදාල ණය පිළිබදව ද සාකච්ඡා කෙරී ඇත.