ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්; මතිවානන්ගේ තැනට ජයන්ත ධර්මදාස පත්කරයි.

0
334
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මතිවානන්ගේ තැනට
ජයන්ත ධර්මදාස පත්කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති ධූරය ඉසිලූ, කේ මතිවානන් මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසුව ඇති වූ පුරප්පාඩුව සදහා, ජයන්ත ධර්මදාස පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වත්මන් ක්‍රිකට් පරිපාලනය විනිවිදභාවයකින් තොරව කටයුතු කරන බව පෙනී ගොස් ඇති නිසා, තමන්, උපසභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව කේ මතිවානන් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබුණි.