ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වැඩි කැමැත්ත ගංගුලිට.

0
1455
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වැඩි කැමැත්ත ගංගුලිට.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මීළග සභාපති ධූරය හිටපු ඉන්දීය ක්‍රීඩක සවුරන් ගංගුලි වෙත ලබා දීම සදහා තමන් සහාය දක්වන බව, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කර තිබේ.