වෝහාරික විගණනයේ සම්පූර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දෙයි.

0
233
- Advertisement -
Share

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්, සියළු ඇමිණුම්ද ඇතුළත් වන පරිදි සකස් කරන ලද, බැදුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් කරන ලද වෝහාරික විගණනයේ සම්පූර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව වෙත ලබා දී තිබේ.

අදාල සම්පූර්ණ වාර්තාවෙන් පිටපත් පහක් මහ බැංකුව මෙසේ පාර්ලිමේන්තුවට සපයා ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

වෝහාරික විගණන වාර්තාව පිළිබදව පාර්ලිමේන්තු විවාදය, පෙබරවාරි මාසයේ 18 සහ 19 යන දිනවලදී පැවැතවීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 7 =