වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර තනතුරෙන් ඉවත් කරයි.

0
1550
- Advertisement -

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර තනතුරෙන් ඉවත් කරයි.


බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක වරයා ලෙස කටයුතු කළ, වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර එම ධූරයෙන් ඉවත් කර ඇති බව, අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා විසින්, වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර එම ධූරයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙතෙක් බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයාව සිටි වෛද්‍යවරයා, අධ්‍යක්ෂ ධූරටය පත් කර තිබේ.

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර, බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ලෙස පත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =