වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ලෙස පත් කරයි.

0
423
- Advertisement -

වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ
පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ලෙස පත් කරයි.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා, පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ලෙස පත් කර තිබේ.

පරිසර අමාත්‍යංශය භාර අමාත්‍යවරයා වන්නේ මහින්ද අමරවීරයි.