වෙඩි තිබ්බා කියන කතාවත් වෙඩි වැදුනා කියන කතාවත් ඇත්ත. ඒත් මැරුණේ වෙඩි වැදිලාද කියල තාම හොයාගෙන නෑ.

0
44
- Advertisement -
Share
58 / 100

වෙඩි තිබ්බා කියන කතාවත් වෙඩි වැදුනා කියන කතාවත් ඇත්ත. ඒත් මැරුණේ වෙඩි වැදිලාද කියල තාම හොයාගෙන නෑ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 10 =