වීරවංශ මැතිතුමනි, බටහිර ජැටිය දීලා දාමු කියන්නේ, එය තූත්තුකුඩියට අයිති ජැටියක් නිසා ද..?

0
124
- Advertisement -

වීරවංශ මැතිතුමනි, බටහිර ජැටිය දීලා දාමු කියන්නේ,
එය තූත්තුකුඩියට අයිති ජැටියක් නිසා ද..?