විසිවන සංශෝධනය ගැන විවාදයට දින තුනක් දෙන්න බෑ කියයි. දින දෙකක් දෙයි.

0
260
- Advertisement -

විසිවන සංශෝධනය ගැන විවාදයට
දින තුනක් දෙන්න බෑ කියයි. දින දෙකක් දෙයි.

විසිවන සංශෝධනය පිළිබද පාර්ලිමේන්තුව විවාදය එළැඹෙන 21 සහ 22 යන දිනවල දී පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකයන් එකඟ වී තිබේ.

විවාදය සදහා විපක්ෂය දින තුනක් ඉල්ලා තිබුණද, ඒ සදහා දින තුනක් ලබා දිය නොහැකි බව රජයේ පාර්ශ්වයෙන් පවසා ඇති බව වාර්තා වේ.