විසිවන සංශෝධනයෙන් ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඇති බාධා ඉවතට.

0
829
- Advertisement -

විසිවන සංශෝධනයෙන්
ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඇති බාධා ඉවතට.

නුදුරේ දී ම පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට නියමිත විසිවන සංශෝධනය මගින්, මෙතෙක්, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇති පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු හා ජනාධිපති මැතිවරණ සදහා ඉදිරිපත් විය නොහැකි බවට වූ සීමාව අහෝසි කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මෙය, 19 වන සංශෝධනය යටතේ පනවා තිබෙන සීමාවකි.

කෙසේ වෙතත්, 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් හදුන්වා දී තිබෙන ස්වාධීන කොමිෂන් සභා සහ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ආදිය, 20 වන සංශෝධනය යටතේ ද බලාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව පැවසේ.