විසිවන සංශෝධනයට සහාය ගන්න විපක්ෂය එක්ක සාකච්ඡා කළා..! ඇමති දිනේශ් ගුණවර්ධන කියයි.

0
55
- Advertisement -

විසිවන සංශෝධනයට සහාය ගන්න
විපක්ෂය එක්ක සාකච්ඡා කළා..!
ඇමති දිනේශ් ගුණවර්ධන කියයි.