විසිවන සංශෝධනයට සහාය ගන්න විපක්ෂය එක්ක සාකච්ඡා කළා..! ඇමති දිනේශ් ගුණවර්ධන කියයි.

0
188
- Advertisement -

විසිවන සංශෝධනයට සහාය ගන්න
විපක්ෂය එක්ක සාකච්ඡා කළා..!
ඇමති දිනේශ් ගුණවර්ධන කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + eleven =