විෂබීජ නැති කරන්න පාර්ලිමේන්තුව දින දෙකකට වසයි.

0
109
- Advertisement -
Share
4 / 100

විෂබීජ නැති කරන්න
පාර්ලිමේන්තුව දින දෙකකට වසයි.

විෂබීජ හරණ කටයුතු සදහා, අද සහ හෙට යන දෙදින තුළ පාර්ලිමේන්තුව වසා තබන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =