විශ‍්‍රාම යන වයස 60 දක්වා වැඩි කළාට කමක් නෑ. හැබැයි අවුරුදු 55 න් අර්ථසාධකේ ගන්ඩ තියෙන අයිතියට අත තියන්ඩ ලෑස්ති වෙන්ඩ එපා….!

0
51
- Advertisement -

විශ‍්‍රාම යන වයස 60 දක්වා වැඩි කළාට කමක් නෑ.
හැබැයි අවුරුදු 55 න් අර්ථසාධකේ ගන්ඩ තියෙන අයිතියට
අත තියන්ඩ ලෑස්ති වෙන්ඩ එපා….!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =