විවාහය සදහා අවම වයස අවුරුදු 18 කිරීමට අප සූදානම්. ඒත්, ළමා මවුවරුන්ගෙන් 80% ක් ම මුස්ලිම් නොවන දරුවන් බව ඔබ දන්නවා ද..?

0
146
- Advertisement -

විවාහය සදහා අවම වයස අවුරුදු 18 කිරීමට අප සූදානම්. ඒත්, ළමා මවුවරුන්ගෙන් 80% ක් ම මුස්ලිම් නොවන දරුවන් බව ඔබ දන්නවා ද..?